Spelregels voor deeltijdse arbeid wijzigen

Heeft u deeltijdse werknemers in dienst? Dan hebben wij goed nieuws. De administratieve verplichtingen bij deeltijdse arbeid worden een pak eenvoudiger dankzij de wet werkbaar en wendbaar werk. De wijzigingen voor nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten treden in werking op 1 oktober 2017. Voor de bestaande deeltijdse arbeidsovereenkomsten moet u vóór 1 april 2018 het arbeidsreglement aanpassen.

Voor iedere deeltijdse werknemer moet nu en in de toekomst een afzonderlijke en schriftelijke arbeidsovereenkomst worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt. In de deeltijdse arbeidsovereenkomst moet ook nog steeds de overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling en het (vast) werkrooster worden vermeld. De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk vereenvoudigt echter een aantal aspecten van de deeltijdse arbeid.

Inhoud arbeidsreglement versoepeld

Momenteel moet u alle vaste en variabele werkroosters in verband met deeltijdse arbeid die in de onderneming gelden, in het arbeidsreglement opnemen. Die verplichting verdwijnt vanaf 1 oktober 2017.

Voor de vaste deeltijdse werkroosters volstaat dan de vermelding in de arbeidsovereenkomst. Bij de opmaak van een nieuw arbeidsreglement of de herziening van een bestaand arbeidsreglement kan u de werkroosters weglaten.

Voor de variabele deeltijdse werkroosters volstaat de vermelding in het arbeidsreglement van een algemeen tijdskader. Ondernemingen die van deze werkroosters gebruikmaken, moeten dus hun arbeidsreglement aanpassen. Dit algemeen kader moet vermelden:

het dagelijks tijdvak voor de arbeidsprestaties;

de dagen van de week waarop wordt gewerkt;

de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur (en de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur bij een variabele deeltijdse arbeidsregeling);

de wijze en de termijn waarbinnen de deeltijdse werknemers van hun werkroosters op de hoogte worden gebracht.

In de arbeidsovereenkomst moet u naar dit algemene kader verwijzen.

Bekendmaking werkroosters vrij te bepalen

Het ter kennis brengen van de werkroosters zal u vrij mogen bepalen mits u een betrouwbare en toegankelijke methode gebruikt (bv. via het intranet, via een e-mail, ...). Aanplakking is niet langer vereist.

De schriftelijke kennisgeving van het variabele arbeidsrooster aan de deeltijdse werknemers moet nog steeds ten minste vijf werkdagen voor de aanvang van de prestaties gebeuren. Die verwittigingstermijn kan door een algemeen verbindend verklaarde cao worden gewijzigd, maar mag nooit korter zijn dan één werkdag.

Op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd, moet u een afschrift bewaren van de deeltijdse arbeidsovereenkomst of een uittreksel ervan met de werkroosters en de identiteit van de deeltijdse werknemer, zijn handtekening en die van de werkgever. Dit afschrift of uittreksel kan in papieren vorm of (nieuw) in elektronische vorm worden bewaard.
Voor de variabele arbeidsroosters gaan we m.a.w. van twee kennisgevingen (betekening aan werknemer en aanplakking bericht voor de sociale inspectie) naar één kennisgeving.
Het bericht van kennisgeving moet één jaar worden bewaard.

Tijdsregistratiesysteem in plaats van afwijkingsregister

Wanneer de deeltijdse werknemer werkt op tijdstippen die afwijken van het overeengekomen werkrooster, dan moeten die afwijkingen in een specifiek document (het afwijkingsregister) worden opgetekend. Dit afwijkingsregister verdwijnt op voorwaarde dat u een betrouwbaar (elektronisch) tijdsregistratiesysteem gebruikt.
De gegevens van het systeem van tijdsopvolging (identiteit van de werknemer, begin en einde van de werkdag met rustpauzes, de respectievelijke periodes waarop alle gegevens betrekking hebben) moeten vijf jaar worden bewaard. Ze moeten niet meer wekelijks worden afgedrukt.

Timing nieuwe regelgeving

De nieuwe regels voor deeltijdse arbeid treden in werking op 1 oktober 2017. Vanaf die dag tot 1 april 2018 krijgt u de tijd om uw arbeidsreglement aan te passen aan de nieuwe bepalingen.

Nieuws

Uw gift is slechts Ďfiscaal aftrekbaarí als een reeks voorwaarden wordt nageleefd. In het kader van de overstromingsramp die ons land trof op 14 juli 2021, voorzag de minister van FinanciŽn in enkele versoepelingen. Maar er zijn basisregels die u in elk geval moet respecteren.

Midden 2020 pakte de regering uit met de consumptiecheque. De werkgever mocht zijn personeel een bonus geven, vrij van belastingen en sociale zekerheid, tot maximum 300 euro. Een jaar later komt er een heruitgave van deze bonus (nu heet die Ďcoronapremieí), maar ook aan de consumptiecheque wordt noodgedwongen nog wat gesleuteld.

Voor een ondernemer is de revalorisatiecoŽfficiŽnt van het kadastraal inkomen (kortweg KI) relevant in twee specifieke situaties: als hij als particulier een woning verhuurt aan een onderneming en als hij als bedrijfsleider een woning verhuurt aan zijn eigen onderneming.