Hoe klussen aangeven als je onbelast wil bijverdienen?

De "Bijkluswet" maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Zolang de inkomsten binnen een vastgelegde limiet blijven, zijn er geen bijdragen of belastingen verschuldigd. Sinds 15 juli 2018 moeten de klussen worden aangegeven via de onlinedienst Bijklussen. De werking in een notendop.

Voor verenigingswerk en diensten van burger aan burger

Sinds 15 juli 2018 moeten klussen tegen betaling aangegeven worden.
Als een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd een betaalde taak komt uitvoeren, moet de vereniging aangifte doen. Hat gaat dan over betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen. De diensten mogen niet professioneel zijn en op de lijst van toegelaten activiteiten staan. Bijvoorbeeld: sporttrainingen, culturele activiteiten, begeleiding van schooluitstappen.

Bij occasionele betaalde diensten tussen burgers -van een privépersoon aan een andere privépersoon- moet de persoon die de klus uitvoert, zelf de aangifte doen. De diensten mogen niet professioneel zijn of geleverd worden via de deeleconomie. Ze moeten op de lijst van toegelaten activiteiten staan. Het is de persoon die de klus uitvoert, die de aangifte moet doen. Bijvoorbeeld: kleine herstellingen, kinderen van school halen of er op passen tot een van de ouders thuiskomt.

Inkomsten via een deeleconomieplatform worden aangeven bij de belastingaangifte, en niet via de onlinedienst Bijklussen: www.bijklussen.be. Het deeleconomieplatform geeft de inkomsten door aan de FOD Financiën.

Inhoud van de aangifte

Een uitvoeringsbesluit van 15 oktober 2018 (Belgisch Staatsblad van 7 november 2018) bepaalt, met ingang van 15 juli 2018, wat die aangifte precies inhoudt. De organisaties en de occasionele dienstenverrichters delen de opgesomde gegevens mee aan de RSZ. Dat moet gebeuren vóór het aanvatten van de prestaties.
Voor de periode van 15 juli tot 7 november (datum van publicatie van het uitvoeringsbesluit) kunnen de organisaties en dienstenverrichters de verklaring met terugwerkende kracht invoeren.

1/ Voor verenigingswerk. Informatie over de organisatie zelf, zoals het nummer in de Kruispuntbank. Maar ook over de verenigingswerker en over de verrichte prestatie. Het gaat dan om de aanvangs- en einddatum en de aard van de prestatie, en om het bedrag van de ontvangen vergoeding voor iedere prestatie.
De aangifte kan worden gewijzigd tot het einde van de dag waarop ze betrekking heeft (of van de dag van de einddatum van de prestatie). Wanneer de prestatie vroeger dan voorzien stopt, kan ze worden gewijzigd tot het einde van de dag waarop de prestatie werd beëindigd.

2/ Voor occasionele diensten tussen burgers. Informatie (identificatie) over zichzelf en over de persoon voor wie de klus wordt geklaard. Verder iedere datum van prestaties, de aard van de prestaties en het bedrag van de ontvangen vergoeding voor iedere prestatie.
De aangifte kan worden gewijzigd tot het einde van de dag waarop ze betrekking heeft.
Annuleren van een aangifte kan sowieso tot op het einde van de dag waarop ze betrekking zou hebben indien de voorziene prestaties niet werden uitgevoerd.

Elektronische aangifte

Dankzij de elektronische toepassing zullen de occasionele dienstenverrichters en de verenigingswerkers de gegevens (en de wijzigingen ervan) kunnen raadplegen. Denk bijvoorbeeld aan de bedragen van de verschillende vergoedingen.
Zij laat ook toe om een attest af te drukken zodat de organisaties het jaarbedrag kunnen raadplegen dat de verenigingswerker gedurende het lopende jaar al heeft ontvangen voor het verenigingswerk. Ook de dienstenverrichters kunnen op die manier het maandbedrag en het jaarbedrag raadplegen van de vergoedingen die zij al ontvangen hebben gedurende het lopende jaar.

Limietbedragen

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag tot 6.130 euro per jaar (geïndexeerd bedrag 2018) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te betalen. Let op: hierin zijn verplaatsings- en andere onkosten inbegrepen.
Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. En de inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 510,83 euro per maand (geïndexeerd bedrag 2018) bedragen.

Nieuws

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van België (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

De komende jaren verandert er heel wat op het vlak van de aftrekbaarheid van de beroepskosten van voertuigen. Wagens die op een fossiele brandstof rijden, verliezen de aftrek als beroepskosten. Elektrische wagens blijven wel fiscaal aftrekbaar. Om de omschakeling aan te moedigen, werkt de wetgever met wortel en stok, maar een nakende wetswijziging maakt de wortel al wat kleiner.

In de registratie- en successierechten komen we wel eens het begrip ‘aanhorigheid’ tegen. Het gaat dan over een constructie die een bijzaak vormt bij een hoofdgebouw. Maar wanneer houdt een constructie op een bijzaak te zijn en wordt ze afzonderlijk belastbaar?